Dataskyddsbeskrivning för WellO2 Oy:s kundregister

Dataskyddsbeskrivning enligt lagstiftning som gäller personuppgifter (speciellt personuppgiftslagen 523/1999, 10 och 24 §, Dataskyddsförordning 2016/679 (EG)).
(beskrivningen uppdaterad 15.2.2022)

1. Registeransvarig

WellO2 Oy
Fo-nummer: 1627355-6
Verstaankatu 3 A 5, 33100 Tampere, FINLAND
Telefon: 010 5837 966 (pris 8,4 c/min)

2. Registeransvarigs kontaktperson

Arja Ahvenniemi / Petri Remes
WellO2 Oy
Telefon: 010 5837 966 (pris 8,4 c/min)
e-post: info@wello2.com

3. Registrets namn

Kundregister baserar sig på kundförhållande med samt andra relevanta förhållanden med WellO2 Oy (”WellO2s kundregister”)

4. Registrets syfte

Riktad digital marknadsföring, leverans av produkter och tjänster, utveckling av aktiviteter, genomförande av studier samt information med t.ex. nyhetsbrev.

5. Registrets informationsinnehåll

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

6. Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter samlas huvudsakligen in från användare i samband med beställning eller registrering, eller senare under ett kundförhållande, samt information som uppstår vid besök på webbplatsen, bland annat IP-adressen.

7. Utlämning och överföring av uppgifter

Vi varken säljer, hyr ut eller överlåter identifierad persons personuppgifter till tredje part. Vi kan överlåta användares personuppgifter på basen av krav som framställs av behörig myndighet eller annan instans, i enlighet med gällande lag. Vi kan överlåta uppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål under förutsättningen att uppgifterna har skrivits om i sådan form att uppgiftsobjektet inte kan identifieras ur dem.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi använder oss av Facebook:s, Google:s, LinkedIn:s och Twitter:s tjänster. Deras serverutrutning kan vara belägen utanför EU. Användare kan bekanta sig med respektive samfundstjänsters villkor på deras respektive webbplatser.

9. Principerna för registersekretess

Manuellt material
Manuellt insamlade uppgifter förvaras i låst utrymme med begränsad tillgång.

Elektroniskt material
Vi utnyttjar relevanta tekniska och organisatoriska dataskyddsmedel för att skydda personuppgifter för obehörigt intrång, överlåtelse, förstörelse eller annan obehörig hantering. Sådana metoder är bland annat brandmurar, krypteringsteknologi, säkra apparatutrymmen, relevant passerkontroll, kontrollerat beviljande av och övervakning av användarrättigheter, krypteringsmetoder, instruktioner till personal som hanterar personuppgifter, samt omsorgsfullt val av underleverantörer.

10. Rätten till granskning

Kunden har rätt att granska de uppgifter som gäller honom eller henne.

11. Rätten att kräva rättelse av uppgifter

Kunden har rätt att radera eller korrigera uppgifter som gäller honom eller henne, med undantag för uppgifter som baserar sig på lagstiftning.

12. Övriga rättigheter i anslutning till hantering av personuppgifter

Användare har rätt att förbjuda överlåtelse och hantering av uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, genom att ta kontakt med vår kundtjänst.