Ny klinisk studie: Motståndsandning med ånga ökade tydligt andningskapaciteten och förbättrade lungvolymen

Ny klinisk studie: Motståndsandning med ånga ökade tydligt andningskapaciteten och förbättrade lungvolymen

15 minuters övning/dag under fyra veckor med WellO2 stärkte lungfunktionen avsevärt hos personer med astma

Astma är den vanligaste lungsjukdomen i Sverige och påverkar ca 800.000 människor. Symtomen och lungfunktionen hos personer med mild astma förbättras med astmamediciner – däremot ökar inte andningsmusklernas styrka med läkemedelsbehandling. I svårare fall räcker inte läkemedlen för att eliminera all symtom och förbättrar inte lungfunktionen tillräckligt. Andningsträning, där andning med motstånd kombineras med varm vattenånga, har inte tidigare studerats kliniskt vid behandling av astma. En ny studie visar att metoden ger en betydande förbättring av andningsmuskelstyrka och lungfunktion.

Resultaten av den kliniska studien som genomfördes i Finland presenterades i början av september vid ERS 2022-kongressen för European Pulmonary Society i Barcelona. Resultaten visar att lätt daglig träning, där motståndsandning kombineras med varm ånga, stärkte andningsmusklernas styrka med 12–20 procent på bara fyra veckor. Dessutom förbättrades den funktionella volymen i lungorna avsevärt.

45 personer med mild eller måttlig astma deltog i studien. Under hela studien använde de regelbundet sin egen anpassade astmamedicin. Patienterna delades slumpmässigt in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Försökspersonerna använde andningsredskapet WellO2, som kombinerar motstånd och ånga. Kontrollgruppen fortsatte sina liv som tidigare.

Unik metod och forskningsstudie

Andningsträning, där motstånd vid in- och utandning kombineras med varm ånga, har inte tidigare studerats kliniskt vid behandling av astma. Andningsmuskelstyrkan bedömdes genom att mäta maximala luftvägstryck under in- och utandning. Lungvolym och andningsluftflöde i lungorna mättes med spirometri.

– Ju bättre kondition andningsmusklerna är i, desto lättare är det att andas även för astmatiker, vars luftrör tenderar att dra ihop sig på grund av olika stimuli. Stärkta andningsmuskler minskar lungpatienters andfåddhet vid ansträngning och hjälper dem att lättare klara av svåra lunginfektioner, till exempel i samband med coronasjukdom, säger emeritus professor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi.

– Det är därför av vikt att stärka andningsmusklerna. Det kan göras effektivt och bekvämt med motståndsandning. I studien kombinerades ångandning med motståndsandning. Ökad andningsstyrka har länge varit känt att minska benägenheten för luftrören att dra ihop sig och underlätta avlägsnandet av slem från lungorna hos astmapatienter, fortsätter Sovijärvi.

Författarna till studien och publicering av resultat

Effekterna på lungfunktionen av andningsträning med motstånd och ånga vid stabil astma
Författarna till studien är andningsspecialist (Master of Health Care) och sjuksköterska, Katri Lindberg, fil dr (biokemi) Ilpo Kuronen, öron-, näs- och halsspecialist Jukka Heinijoki samt emeritus professor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi. Huvudresultaten av studien presenterades vid ERS 2022-kongressen i Barcelona i början av september. Kongressen arrangeras av European Respiratory Society, som är Europas största vetenskaps- och forskningsorganisation inriktad på lungsjukdomar. Organisationen omfattar mer än 35 000 medlemmar.

Sammanfattning av studien:
Introduktion:
Intensiv andningsträning med motstånd förbättrar lungfunktionen hos astmatiker, dock har effekterna av träning med lätt eller måttlig belastning endast studerats i mindre omfattning.

Mål: Att undersöka effekterna på lungfunktionen vid lätt motståndsandning i kombination med ånga, hos patienter med medicinskt behandlad astma.  

Metod: Vuxna med mild till måttlig astma (N=45) delades slumpmässigt in i två grupper A (N=25) och B (N=20). Grupp A använde WellO2 för att göra 15-minuters andningsövning med motstånd en gång/dag i fyra veckor, vilket inkluderade inandning av varm vattenånga. Grupp B fortsatte sitt normala liv utan några förändringar. Det expiratoriska och inspiratoriska andningsmotståndet justerades till 30 % av det individuella MEP-värdet (Maximum Expiratory Power). Alla försöksdeltagare använde minst två inhalerade läkemedel som ordinerats för lungsjukdom under hela studien. Spirometrivariabler MEP och MIP, mättes i grupp A och grupp B före och efter studien vid samma mätintervall.

Resultat: Baslinjevärdena för att mäta lungfunktionen hos gruppmedlemmarna skilde sig inte signifikant från varandra. Följande värden som mättes i slutet av experimentet förbättrades betydligt mer i grupp A än i grupp B: MEP (medelvärde +12,4%, vs. +3,5%, p=0,047), MIP (medelvärde +20,1% vs. +0,82%, p=0,046), VC (medelvärde +3,7% vs. 1,5 %, p=0,017) och FET (medelvärde +15,5 %, vs -5,0 %, p=0,024). I grupp A var förbättringen från baslinjevärdet mycket signifikant: MEP (p=0,004), MIP (p<0,001), VC (p<0,001) och FET (p<0,001). Det noterades inga negativa effekter av träningen.

Slutsats: Lätt daglig motståndsandning i kombination med ånga under fyra veckor, ökar andningsmuskelstyrkan och vitalkapaciteten (VC) hos patienter vars astma är behandlad med traditionell lungmedicin.

Astma en folksjukdom

I Sverige lider ca 800.000 människor av astma, källa Socialstyrelsen. Även astma hos barn är vanligt, med en prevalens i Sverige på 8–10 procent i skolåldern. Källa: Läkartidningen. 2015,112:DDHS

Enligt en rapport från Global Asthma Network lider 334 miljoner människor i världen av astma. Det är den vanligaste kroniska lungsjukdomen i världen.

Den kliniska studien visar att personer som diagnostiserats med astma, kan som tillägg till medicinering, genom en kort daglig andningsträning förbättra sin lungfunktion och må bättre.

Bilagor:
Poster: Effects of counterpressure breathing with steam inhalation on lung function in stable asthma. >

Abstract: Effects of counterpressure breathing with steam inhalation on lung function in stable asthma.>

Mer information:

WellO2 Oy. Kontaktperson Sverige:

Patrik Wigelius, Nordic Manager, 076 14 14 100, patrik.wigelius@wello2.com

En av författarna till forskningsrapporten, Ilpo Kuronen, är minoritetsägare i WellO2, som utvecklar utrustning för andningsträning. Katri Lindberg arbetar på WellO2 Oy som expert på lungsjukdomar. De andra författarna har inga band till Wello2 Oy.

Wello2 är ett mångsidigt andningsträningsredskap som kombinerar motstånd i in- och utandning med ånga. Det är en internationellt patenterad finsk innovation med över 100 000 användare. Enheten finns bl a på apotek, hemelektronikbutiker, välsorterade fackbutiker och fysioterapiföretag, samt i WellO2-webbutik. www.wello2.se,  www.nordicbreathing.com  

Tillbaka till blogg